Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

проф. д-р инж. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БРАНДИСКИ

 

  

 

 тел:

965-38-09

 e-mail:

kbran@tu-sofia.bg

 кабинет:

12521

 

 

Към лична страница - конспекти, задачи и др.

 

Образование: Завършва висше образование във Висшия Машинно-Електротехнически Институт – София през 1973 год., специалност “Радиотехника”.

Дисертация: Защитава дисертация на тема “Използване на числени методи за анализ на електромагнитни полета в нехомогенни среди” през 1983 год. във Висшия Машинно-Електротехнически Институт София.

Професионален опит: От 1976 год. работи в катедра “Теоретична електротехника” на ТУ-София съответно като н.с. по ВУЗ от 1976 год., старши асистент от 1978 год., главен асистент от 1981 год. и доцент от 1989 год.

* 1999-2000 год. - работи по съвместителство като ст.н.с. II-ра степен в БАН - Център по Биомедицинско Инженерство.

* 2009-2010 год. - Старши научен сътрудник в Катедра Компютърно инженерство на Техническия университет на Лодз, гр. Лодз, Полша. Изследователска работа по моделиране и оптимизация на сензори за електрокапацитивна томография за целите на проекта “DENIDIA” - FP6 Marie Curie Project.

* 2014 год. - заема академична длъжност - професорс тема на публичната лекция “CAD системи в електромагнетизма”

Ръководител на катедра ТЕ: 2000-2003 год.

Специализации: Белгия - 1992-1994 год. - 2 години; Германия – 2001 год., 2003 год. по 1 месец.

Преподавателска дейност: Преподава дисциплината “Теоретична електротехника”, като води лекции, семинарни и лабораторни упражнения и курсови задачи.

Научни интереси: Научните интереси на доц. Брандиски са в областта на числения анализ на електромагнитни полета, оптимизационни задачи в електромагнетизма, обратни задачи за електромагнитни полета и паралелни алгоритми, CAD системи в електромагнетизма, моделиране и оптимизация на устройства за безконтактно резонансно предаване на енергия.

Публикации: Автор и съавтор на общо 83 статии и доклади, 10 ръководства и 5 книги.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

Костадин Брандиски

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Георги Ценов

Галя Георгиева

Светлин Антонов

 

Докторанти

Радослава Авджиева

Иглика Андонова

Васил Бъчваров

Малина Димитрова

 

Инженери

Светослав Дичев

Стоян Кирилов

Радослава Авджиева

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова