Т Е К У Щ И   П Р О Е К Т И

 

     MEDIS – A methodology for the Formation of Highly Qualified Engineers at Master’s Level in the design and development of Advanced Industrial Informatics Systems – проект ТЕМПУС към Научно изследователски сектор (НИС) на ТУ-София.

•     eWall for activ long living (Електронна стена за активен дълъг живот) – проект по 7
-ма рамкова програма на ЕС към Научно изследователски сектор (НИС) на ТУ-София.

•     Интелигентен интерфейс човек-компютър за асистиращи медицински системи, подобряващи качеството на живот на хора с двигателни увреждания (Intelligent man-machine interface for assistive medical systems in improving the independent living of motor disabled users) - проект с Фонд Научи Изследвания (ФНИ) към Научно изследователски сектор (НИС) на ТУ-София, № ДФНИ И02/1.

 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English