Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

 

Научни публикации на членове

на катедраТеоретична Електротехника

през 2012 година

 

 

 

Списания от чужбина

1. Brandisky K., D. Sankowski, R. Banasiak, I. Dolapchiev (2012), ЕCT Sensor Optimization Based on RSM and GA, COMPEL: International Journal of Computations and Mathematics in Electrical, Vol. 31, No. 3, ISSN: 0332-1649, DOI: 10.1108/03321641211209753, pp. 858-869.

2. Iatchevа I., G. Gigov, G. Kunov, R. Stancheva (2012), Analysis of induction heating system for high frequency welding, Facta universitatis - series: Electronics and Energetic, Vol. 25, No. 3, Niš, Serbia, December, DOI: 10.2298/FUEE1203183I, pp. 183-191.

3. Stancheva R., I. Iatcheva (2012), Data errors influence on the robustness of problem solutions, COMPEL: International Journal for Computations and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 31, Issue: 3, DOI: 10.1108/03321641211209898, pp. 1029 - 1037.

 

Списания от България

1. Георгиев Ж. (2012), Уравнения за анализ на нелинейни дискретни предавателни линии, Годишник на ТУ – София, ISSN: 1311-0829, том 62, книга 4, 2012, стр. 95-102.

2. Кирилов С., В. Младенов (2012), Изследване на верига с един мемристор и идеален източник на синусоидално напрежение, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 62, книга 1, стр. 377-386.

3. Петкова Н., К. Стоянова, М. Кънева (2012), Технико-икономически показатели за оценяване функционалността на силовите трансформатори, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 62, книга 1, 2012, стр. 371-376.

4. Петракиева С. (2012), Оптимизация на метода на Хакими за определяне на абсолютен център на неориентиран граф, Годишник на ТУ-София, ISSN 1311-0829, том 62, книга 3, 2012, стр. 149-158.

5. Петракиева С., Г. Георгиева-Таскова, З. Иванов  (2012), Влияние на промяната на захранващото напрежение върху светлинния поток на разрядните лампи, Годишник на ТУ – София, ISSN: 1311-0829, том 62, книга 4, 2012, стр. 153-160.

6. Петракиева С., Г. Георгиева-Таскова, Сн. Терзиева (2012), Дефиниране на критерии за избор на лампи за улично осветление, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 62, книга 1, стр. 355-360.

7. Стойков К., С. Петракиева (2012), Магнитна система за електропещни трансформатори – автоматизиране на изчисленията, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 62, книга 1, стр. 361-370.

8. Ценов Г., Ир. Богатинова, В. Младенов (2012), Предсказване дневната електрическа консумация с използване на невронни мрежи, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, том 62, книга 1, стр. 337-344.

9. Червенков Ат. (2012), Автоматизирано определяне на изчислителните товари на населени места, Proceedings of the Union of ScientistsSliven, № 4, ISSN: 1312-3920, pp. 31-36.

 

Конференции в чужбина

1. Iatcheva, I, R. Stancheva, G. Kunov (2012), 3-D Analysis of Induction Heating System for High Frequency Welding, 15th International Symposium IGTE 2012, Graz, Austria, September.

2. Mladenov V., St. Kirilov (2012), Analysis of a serial circuit with two memristors and voltage source at sine and impulse regime, Conference Proceeding of the 13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications (CNNA), 3rd Memristor and Memristive Symposium, Turin, Italy, 29-31 August, ISSN: 2165-0160, ISBN: 978-1-4673-0287-6, DOI: 10.1109/CNNA.2012.6331476, pp. 1-6.

 

Конференции в България

1. Baldzhiev N., I. Evgeniev, V. Bodurski, V. Mladenov (2012), Calculation of Network Transfer Capacities Using UCTE File Format, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 291-296.

2. Baldzhiev N., V. Bodurski, G. Tzenov, I. Evgeniev, V. Mladenov (2012), Using Geographical Information System in Power Network, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 297-301.

3. Bachvarov V. (2012), Performance comparison of GPU and CPU implementations of the conjugate gradient method, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 99-104.

4. Bojilov G., I. Iatcheva, I. Seikova (2012), Simulation of low frequency electric field treatment of granular materials, 17th International Symposium on Electrical Apparatus and Tecnologies SIELA 2012, Burgas, 28-30 May.

5. Brandisky K. (2012), Optimization of 4-pole Small DC Machine Using FEM and Evolution Strategy, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 221-226.

6. Chervenkov At. (2012), Automating Determination of The Optimum Power and Number of Transformation Station in The Residential Part of Settlements, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 180-184.

7. Filipova-Petrakieva S. (2012), Stationary States Analysis in Linear Electric Circuits by Graphs Theory, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 20-31.

8. Kirilov St., S. Dichev, Iv. Trushev, V. Mladenov (2012), Analysis of a LCM Equivalent Circuit of Memristor and Impulse Voltage Sources, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, 111-116.

9. Kirilov St., S. Petrakieva, V. Mladenov (2012), Analysis of RM, LM and CM Circuits with One Memristor and Sources of a Sine Voltage and Current, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, 105-110.

10. Komsalov G., G. Tsenov, V. Mladenov (2012), Optimisation Procedure for Determination of the Optimal Parallel Lines for 110 kV Electric Power Distribution Systems, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, 117-122.

11. Petkova N. (2012), A New Method for a Real State of Power Transformers Based on the Area of Partial Discharge, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 185-189.

12. Terzieva Sn., Iv. Tabahnev, S. Vladov (2012), An Application of Matlab and OrCad PSpice for the Education on the Subject “Circuits and Signals”-part I, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 227-233.

13. Terzieva Sn., Iv. Tabahnev, S. Vladov (2012), An Application of Matlab and OrCad PSpice for the Education on the Subject “Circuits and Signals”-part II, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 234-240.

14. Trushev Iv. (2012), A Simulink Model of a DC/DC Buck Converter Controller Based on a General Sliding Mode Control, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 190-195.

15. Shopov J., G. Georgieva-Taskova, S. Filipova-Petrakieva (2012), Electrical Losses in Semi-Conductive Device, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 162-167.

16. Yordanov R., G. Tsenov, V. Mladenov (2012), Application of Neutral Networks with Different Parameters for Daly Electric Load Forecast Prediction, Proceedings of the 9th Summer school Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, 07-09 September, ISSN: 1313-9487, pp. 68-73.

17. Костов И., С. Гунински, И. Ячева (2012), Моделиране на магнитното поле на сензор за ъглово отклонение, IV Научна конференция на ЕФ’2012, Созопол, 28 Септември-01 Октомври, том 2, стр. 171-179.

18. Петракиева С., Й. Шопов, Г. Георгиева-Таскова (2012), Електрически загуби в светодиоди при включено състояние, IV Научна конференция на ЕФ’2012, Созопол, 28 Септември-01 Октомври, стр. 271-278.

19. Червенков Ат. (2012), Автоматизирано определяне на изчислителните товари на населени места, Proceedings of the Union of Scientists, Sliven, vol. 4, pp. 31-36.

 

ПУБЛИКАЦИИ

2023

2022

2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1986-1997