Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

 

Научна и научно-изследователска дейност:

Понастоящем научно-изследователската дейност на катедрата е богата и разностранна. Голяма част от нея е насочена към традиционните за катедрата области на изследване на процесите в електрически вериги и в електромагнитни полета. Извършва се анализ на стационарни режими, както и на преходни процеси в линейни вериги. Изследването на електромагнитни полета се извършва в линейни и в нелинейни (анизотропни среди), включително и при наличие на постоянни магнити и на относително преместване, както и защита от въздействието на СВЧ електромагнитни полета. Също така се извършва и изследване на преобразувания от непрекъсната в дискретна честотна област и обратно за вериги с комутируеми кондензатори и др. И в двете области се решават проблеми, свързани с оптимизация, толерансен анализ, диагностика, идентификация и се разработват програмни средства за диагностика на аналогови вериги и вериги с комутируеми кондензатори; идентификация на нееднородни полеви структури; оптимален синтез на електромагнитни полета и др.

Използуването на нови материали и технологии в области като електрониката и комутационната техника, от една страна, и характерният за съвременната наука силно математизиран подход на изследване - от друга, насочва научните интереси на значителен брой преподаватели към относително нов кръг от проблеми, в решаването на които в катедрата вече е натрупан изследователски опит и са постигнати значителни резултати. Такива са приложението на RSFQ вериги; на невронни мрежи; на системи, описвани с дискретни математически модели (теорията на множествата, теория на математическите доказателства, теория на функциите, теория на графите, автоматни модели); изследването на процеси в оптични влакна, толерансен анализ; нелинейни вериги и системи; многомерни системи;  сигма-делта модулатори; изследване на гранични цикли, квазипериодични и хаотични режими в нелинейни вериги, мемристори и др.

Първите стъпки на катедра „Теоретична електротехника” са свързани със създаването на модели на аналогови и аналогово-хибридни изчислителни машини "Минихим" и хибридна изчислителна система, базирана на цифрова изчислителна машина ИЗОТ 0310 и аналогово-хибридна изчислителна машина "ИЗАЛТЕМ-1". Разработена е и е внедрена компютърна радиомрежа с местна автоматика, диспечерски радиосистеми за контрол, управление и измерване. Проектиран е прибор за измерване въздействието на СВЧ-електромагнитни полета, който е произведен от експерименталния завод на ВМЕИ-София, както и кабина за защита от въздействието на вредни СВЧ-полета, внедрена в лабораториите на Комитета по стандартизация и метрология.

Част от посочените дейности е стимулирана чрез създаването на четири проблемни научно-изследователски лаборатории към катедрата: Лаборатория по теоретично и експериментално моделиране, с ръководители първоначално проф. М. П. Златев, по-късно проф. Вл. Ив. Георгиев; Лаборатория по проблемите на В и К мрежи и преобразуване на неелектрически величини с ръководител доц. Г. Ал. Тошев; Лаборатория по електродинамика с ръководител проф. С. П. Папазов; Лаборатория по прогнозиране, преобразувана по-късно в Лаборатория по прогнозиране, иновации и трансфер на технологии, преминала от 1990 г. на подчинение към факултет "Автоматика", с ръководител доц. А. Т. Москов. Доц. А. Т. Москов ръководи през този период и Мултимедийна лаборатория по технологичен риск, създадена към същия факултет.

 

От членове на катедрата са защитени 28 докторски и 5 дисертации за доктор на техническите науки.

Под ръководството на членове на катедрата са защитени 19 докторски дисертации от външни за катедрата лица.

 

Вътрешни и международни връзки:

Kaтедрата дейно участвува в развитието на висшето техническо образование в страната. Нейни членове имат дял в основаването и организирането на някои от съществуващите сега висши учебни заведения.

Със своята дейност катедреният колектив като цяло и особено водещите преподаватели допринасят за обогатяването и методическото усъвършенствуване на преподаването в областта на теоретичната електротехника у нас. Съществена дейност в това отношение се извършва чрез организираното през 1975 г. методично обединение по Теоретична електротехника, което функционира до 1985 г., като координира основните насоки на обучението в областта на дисциплината.

В продължение на години се поддържат близки контакти или и съвместна дейност по договори с научна тематика с висши учебни заведения и организации в чужбина, като Московския енергетически институт, Ленинградския политехнически институт и Ленинградския електротехнически институт, Висшето техническо училище в Илменау, Вроцлавската политехника, Центъра за управление на науката към Хумболтовия университет - Берлин, Политехниките в Бърно и Братислава, Виенската политехника, Политехниката в Букурещ, Техническия университет и военноморската академия в Атина, университата Куин Мери в Лондон, университата Йохан-Волфганг Гьоте във Франкфурт на Майн, техническия университет в Дрезден, техническия университет в Айндховен, електротехническия факултет на Белградския университет и др.
Катедрата е съосновател на обединението на катедри по Теоретична електротехника в източно-европейските страни (ISTET) (1983- ). Нейни представители са активни участници в съвещанията и симпозиумите през 1983 г., 1985 г., 1987 г., 1989 г., 1995 г.
, 1997г., 2009г. Доц. д-р В. Младенов е член на управителния съвет на международния симпозиум по Теоретична електротехника(ISTET) .

Катедрата създава традиция като организатор на Лятната школа към това обединение, провеждана периодично в България, Созопол, през 1986 г., 1988 г., 2001 г., 2002 г., 2005г., 2007г., 2009г., 2010г., 2012г., 2014г. и в София през 2016г. Активната организаторска работа на проф. д.т.н. Вл. И. Георгиев, доц. д-р Т. Цв. Панов , проф. д-р К. Г. Брандиски и проф. д-р В. М. Младенов, и усилията на целия катедрен колектив допринасят за превръщането на семинара в център за международни научни контакти и за обмяна на идеи и опит в областта на преподаването и научните изследвания по теоретична електротехника. Семинарът прави достъпни този вид контакти както за членовете на катедрата, така и за преподавателите и научните работници във всички сродни учебно-преподавателски и научни звена в страната. Oт 2009г. лятната школа отново е приета като съпътстващо мероприятие на ISTET.

Въпреки силно намалелите възможности на катедрата през последните години поради преживяваните от страната и ТУ-София финансови затруднения, съществува стремеж да се използува ефективно всяка възможност за поддържане на традиционните връзки и да се изграждат нови такива.

 

Международни договори:

1. 3468/93 Мениджмънт на малки и средни фирми, координатор за ТУ-София доц. д-р A. Москов (привършил).

2. NATO Collaborative Linkage Grant, “Circuit Design and Optimization”, ръководители проф. Маратос, НТУ-Атина и проф. В. Младенов, ТУ-София, 1999-2001 г.

3. Академично възстановяване на страните от Югоизточна Европа – част “Теоретична електротехника”, ръководители проф. д-р К. Брандиски, ТУ - София и проф. д.т.н. Улман, ТУ – Илменау, 2000-2006 г.

4. Проект с МОН към НИС при ТУ-София номер DAAD-13, по програма MES - NSF и DAAD за обмен на кадри между Република България и Федерална Република Германия “Изследване на асинхронни логически вериги във времева област и разработване на методи за техния синтез”, за периода 2005-2006 г. ръководител проф. д-р В. Младенов.

5. Двустранно научно-техническо сътрудничество с Румъния на МОН, Договор ДО1-1245/18.12.2007 г., номер в НИС БРС-12/8, 2008 г., тема: ”Проект към МОН: "Nucleotide sequence prediction by using genomic signals" (“Прогнозиране на нуклеотидни редове чрез използване на геномни сигнали”),  ръководител: проф.  д-р В. Младенов.

6. Двустранно научно-техническо сътрудничество с Франция по програма РИЛА на МОН, 2011-2012 г., номер в НИС  Рила - 5/6, тема: "Анализ поведението на нелинейни системи от тип насищане с оптимално проектиране и намиране на граничните им цикли. SIGMADELTA”.

7. Drones for GREEn iNdustry (Drones4GREEN), Programme Erasmus+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, project 2022-1-BG01-KA220-HED-000090004, 31.12.2022 г. – 30.12.2025 г., Координатор Технически университет – София, (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).

8. Партньорство за справяне с мегатенденциите в ИКТ (ARRANGE-ICT) -  pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT (ARRANGE-ICT), проект по програма ERASMUS+, K2 Стратегически партньорства (Project No 2018-1-BG-01-KA203-048023), (01.09.2018 - 31.08.2020), Координатор Технически университет – София, (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).

9. Съвместни бакалавърски курсове за интелигентни системи за управление на енергията - Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY), „Еразъм+“, КД 2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 - Strategic Partnerships for higher education , Договор № 2020-1-BGO1-KA203-079237, Координатор Технически университет – София, проф. В. Младенов).

10. Интегрирана платформа за повишена гъвкавост на интелигентните мрежи за високо напрежение с обекти за съхранение енергия и голямо влияние на възобновяемите енергийни източници - An Integrated Platform for Increased Flexibility in smart Transmission grids with Storage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources (FLEXITRANSTORE); Call: H2020-LCE-2016-2017, H2020 Grant Agreement Number: 774407 – проект по Хоризонт 2020 (2017-2021) (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).

11. Архитектура на интерфейса между TSO-DSO-Клиенти за предоставяне на иновативни мрежови услуги за ефективна енергийна система - INTERRFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system - INTERRFACE),  Споразумение за безвъзмездна помощ номер: 824330 — INTERRFACE — H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC, Call: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).

12. Активиране на гъвкавостта на бъдещите разпределителни мрежи - FLEXIGRID (Enabling flexibility for future distribution grid - FLEXIGRID), Споразумение за безвъзмездна помощ номер: 864048 — FLEXIGRID — H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC, Call: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).

13. Сигурна и частна интелигентна мрежа (SPEAR) — Secure and PrivatE smArt gRid (SPEAR) - проект по Хоризинт 2020 (2018-2021); Call H2020-DS-2016-2017, H2020 Grant Agreement Number: 787011 (рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов).

14. COST акция IC1401 (MemoCiS) "Memristors - Devices, Models, Circuits, Systems and Applications“ (Мемристори - устройства, модели, вериги, системи и приложения) - проект по програма COST, рък. на екипа от ТУ-София – проф. В. Младенов.

15. „Digital Device for UV/Vis Signal Classification in Diagnostics of Benign Diseases and Tuberculosis”, Acronym: DIBIB, EUREKA project E!, 01.07.2019 г. - 30.06.2021 г., ръководител на екипа на ТУ-София – проф. Младенов

 

 

Договор със Световната банка:

1. КСОУВО – МОН, Модернизация на обучението по “Теоретична електротехника” в ТУ- София, ръководител проф. д-р К. Брандиски, 2003-2004 г.

 

Договори с Националния фонд "Научни изследвания":

1. ТН-554/95 Съвременни изчислителни методи за анализ и проектиране на системи в енергетиката, ръководител проф.дтн Л. Колев;

2. ТН-568/95 Гранично допустими режими на турбогенераторите в една ТЕЦ, ръководител проф. д-р Р. Станчева.

3. Проект с МОН към НИС при ТУ-София “Смесени и обратни задачи в електрическите машини”, за периода 2005-2007 г., ръководител проф. д-р Р. Станчева.

4. Договор № ВУ–ЕЕС – 307/07  по фонд “Научни изследвания”, 2007-2010 г., “Изследване на взаимосвързани електромагнитни-топлинни и електромагнитни – механични процеси в неподвижни и подвижни среди“, ръководител: доц. д-р И. Ячева.

 

5.Договор с Фонд Научни Изследвания  № ДФНИ Е02/8 „“Моделиране и обратни задачи в електромагнитни системи  с отчитане на топлинни, механични и физикохимични състояния“ – Ръководител проф. д-р И. Ячева.

 

Договори и проекти към НИС на ТУ-София:

1. Научноизследователски проект № 130-8/2001 г. към НИС при ТУ-София, "Компютърно моделиране в Теоретичната електротехника", ръководител проф. д-р К. Брандиски.

2. Научноизследователски проект № 315-8 НК/2003 г. към НИС при ТУ-София, “Методи и алгоритми за управление на преобразуватели на постоянно напрежение”, за 2003 г., ръководител проф. д-р В. Младенов.

3. Научноизследователски проект № 452-8 НК/2004-2005 г. към НИС при ТУ-София, “Проектиране и симулации на невронни мрежи за решаване на задачи на квадратичното програмиране”, за 2004 г. и 2005 г., ръководител доц. д-р С. Владов.

4. Научноизследователски проект № 542 НИ-8/2005 г. към НИС при ТУ-София, “Анализ и проектиране на вериги и системи за обработка на сигнали”, за 2005 г., ръководител доц. д-р Н. Радев.

5.Научноизследователски проект № 724 НИ-8/2006 г. към НИС на ТУ-София, 2006 г. “Анализ и синтез на периодични процеси и нелинейни автоколебателни вериги и системи”, ръководител: проф. д-р Ж. Георгиев.

6. Научноизследователски проект № 911 НИ-8/2007 г. към НИС на ТУ-София, 2007 г., “Разработване на RSFQ цифрови вериги за интерфейс на Джозефсонови кубитове (qubits)”, ръководител: проф. д-р В. Младенов.

7. Научноизследователски проект № 957–8 НИ/2007 г. към НИС на ТУ-София, 2007 г., “Анализ и синтез на SC вериги с намалено влияние на коефициента на усилване на напрежението на несиметрия на операционните усилватели”, ръководител: доц. д-р К. Иванов.

8. Научноизследователски проект № 08004ни-8 към НИС на ТУ-София, 2008 г., “Проектиране на вериги и системи за обработка на геномни сигнали”, ръководител: проф. д-р В.  Младенов.

9. Научноизследователски проект № 08067ни-8 към НИС на ТУ-София, 2008 г., “Модели и схеми за изследване на резонансни явления”, ръководител: проф. д-р Ж. Георгиев.

10. Научноизследователски проект № 0091ни 138-08 към НИС на ТУ-София, 2008 г., “Числено и експериментално изследване на преходни процеси в Теоретичната електротехника", ръководител: проф. д-р К. Брандиски.

11. Научноизследователски проект № 091ни138-08, към НИС на ТУ-София, 2009 г., "Числено и експериментално изследване на преходни процеси в Теоретичната електротехника ", ръководител: проф. д-р К. Брандиски"

12. Научноизследователски проект № 091ни139-08, към НИС на ТУ-София, 2009 г., "Изследване и синтез на гранични цикли в нелинейни дискретни вериги и системи ", ръководител: проф. д-р В. Маденов"

 

 

 

Дисертации, защитени от членовете на катедра "Теоретична електротехника":

 

I Дисертации на членове на катедрата за получаване на научната степен "доктор на техническите науки":

 

1. Папазов С. П., Eлектромагнитни системи с оптимална структура, 1979 г.

2. Фархи С. Л., Теоретични проблеми при анализа на сложни вериги със съсредоточени параметри, 1985 г.

3. Колев Л. В., Върху някои проблеми на анализа на линейни и нелинейни електрически вериги, 1989 г.

4. Георгиев Вл. И., Приноси с анализа и синтеза на някои видове вериги с комутируеми кондензатори (SC-вериги), 1995 г.

5. Станчева Р. Д., Проблеми на свързани полета, оптимизация и обратни задачи в крайните области на турбогенератор, 2006 г.

6. Младенов В., Усъвършенствано моделиране на мемристори, 2019.

 

 

II. Дисертации на членове на катедрата за получаване на научната степен "доктор":

 

1. Фархи С. Л., Субхармонични колебания в някои нелинейни вериги, 1957 г.

2. Георгиев Вл. И., Използуване на аналогови изчислителни машини за експериментално определяне на предавателни функции на линейни системи, 1969 г., ЛЗТИ, Ленинград.

3. Москов А. Т., Приложение на системния подход при моделиране и изследване на устойчивостта на сложни електрически товари, 1972 г.

4. Колев Л. В., Изследване в областта на екстраполацията на нестационарните случайни процеси и прогнозиране на товаровите графици на системата, 1972 г.

5. Хинова И. Г., Еквивалентни схеми и матричен анализ на нелинейни електромагнитни вериги, 1972 г.

6. Станчева Р. Д., Оптимизационни изследвания на универсални колекторни двигатели с малка мощност, 1972 г.

7. Тошев Г. Ал., Върху някои оптимизационни изследвания на клас радиотехнически устройства, 1973 г.

8. Ставракева Т. Б., Изследване на диференциални трансформаторни преобразователи при импулсно захранване, 1974 г.

9. Панов Т. Цв., Оптимизационни изследвания в системи за електромагнитно разпространение, 1975 г.

10. Бодурова М. М., Използуване на теорията на чувствителността при анализ на процесите в синхронни машини, 1975 г., ЛПИ, Ленинград.

11. Страшимиров Т. Д., Машинно проектиране на линейни електронни схеми - анализ на чувствителност и толеранси, 1977 г.

12. Цочев Хр. Цв., Основи на теорията и изчислението на надеждността, 1979 г.

13. Брандиски К. Г., Използуване на числени методи за изследване на електромагнитни полета в нехомогенни среди, 1983 г.

14. Георгиев Ж. Д., Използуване на нови възможности за прилагане на Гриновите функции в областта на електромагнетизма, 1983 г.

15. Радев Н. А., Аналитично определяне на характеристиките на SC-звена при отчитане влиянието на неидеалността на операционните усилватели, 1988 г.

16. Ячева И. И., Синтез на полета в електротехнически устройства, 1989 г.

17. Станчев К. П., Модулен подход при анализа на неидеални SC-вериги, 1990 г.

18. Владов С. С., Интервални методи за толерансен анализ на стационарни режими в линейни електрически вериги, 1990 г.

19. Младенов В. М., Върху някои проблеми на глобалния анализ на нелинейни вериги, 1993 г.

20. Вълчев Д. З., Анализ на сложни режими в нелинейни вериги от нисък ред, 1994 г.

21. Иванов К. П., Анализ на SC-звена с намалено влияние на коефициента на усилване и на напрежението на несиметрия на операционните усилватели, 1999 г.

22. Терзиева С. Д., Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна, 1999 г.

23. Червенков Ат., Приложение на четиримерните потенциали в задачите на синтеза на електромагнитните системи, 2002 г.

24. Петракиева С. К., Оценка на устойчивостта на линейни вериги и системи с интервални данни, 2005 г.

25. Петкова Н., Моделиране, изследване и анализ на частични разряди в силови трансформатори, 2012 г.

26. Ценов Г., Модели и методи за анализ и синтез на Сигма-Делта модулатори, 2012 г.

27. Георгиева-Таскова Г., Моделиране режимите на работа на разрядни лампи в електрически вериги, 2014 г.

28. Кирилов С.,Методи и алгоритми за изследване на мемристорни вериги,2014 г.

29. Трушев И., Методи и алгоритми за оптимално управление на превлючваеми преобразуватели на постоянно напрежение, 2015 г.

39. Колева Димитрова М., „Анализ на разпределението и влиянието на електромагнитното поле в близост до електропреносни съоръжения в урбанизирана среда“,  2019 г.

31. Димитрова Цветкова Н., „Разработване и изследване на специални електросъпротивителни пещи за обработка а стъкло“, 2021г.

 

 

Дисертации, защитени под научното ръководство на членове на катедра "Теоретична електротехника"

 

Чл. кор. проф. д.т.н. М. П. Златев

1. Ненов Г. А., Изследване върху синтеза на активни линейни електрически вериги, 1973 г.

2. Крумов А. В., Статистико-вероятностно изследване на преходни процеси в електрически системи, 1975 г.

 

   Проф. д.т.н. С. Л. Фархи

1. Ставракева Т. Б., Изследване на диференциални трансформаторни преобразователи при импулсно захранване, 1974 г.

2. Сапарев С. С., Изследване на периодични процеси във феромагнитни статични делители на честота, 1975 г.

3. Куюмджиев Т. Г., Някои изследвания на вериги с комутируеми кондензатори, 1987 г.

 

   Проф. В. Н. Савов

1. Златарски Ив. В., Принос към някои съвременни проблеми на електродинамиката, 1975 г.
2. Чичаров Д. В., Микровълнови лентови линии, 1975 г.

3. Георгиев Ж. Д., Използуване на нови възможности за прилагане на Гриновите функции в областта на електромагнетизма, 1983 г.

 

   Проф. д.т.н. С. П. Папазов

1. Станчева Р. Д., Оптимизационни изследвания на универсални колекторни двигатели с малка мощност, 1972 г.

2. Станев Ил. В., Моделиране и оптимизация на електромагнитни процеси в хистерезисни двигатели с малка мощност, 1976 г.

3. Брандиски К. Г., Използуване на числени методи за изследване на електромагнитни полета в нехомогенни среди, 1983 г.

4. Червенкова Т., Теоретични и приложни възможности на четиримерния потенциал при анализ на процеси в електромеханични устройства, 2001 г.

5. Червенков Ат., Приложение на четиримерните потенциали в задачите на синтеза на електромагнитните системи, 2002 г.

 

   Доц. д-р А. Т. Москов

1. Тошев Д. А., Прогнозиране развититето на методите в теоретичната електротехника, 1980 г.

 

   Проф. д.т.н. Вл. Ив. Георгиев

1. Стоянова Т. М., Методи за синтез на SC-вериги, основани на числено интегриране от висок ред, 1988 г.

2. Вълчев Д., Анализ на сложни режими в нелинейни вериги от нисък ред, 1994 г.

3. Гурова Е. В., Преобразувания s-z от по-висок ред при синтез на предавателна функция, 1996 г.

 

   Проф. д-р Р. Д. Станчева

1. Ячева Ил., Синтез на полета в електротехнически устройства, 1989 г.

2. Лилянова И., Анализ и моделиране на електромагнитни и топлинни процеси в индукционни системи с плоски индуктори, 2012 г.

 

   Доц. д-р Н. А. Радев

1. Иванов К. П., Анализ на SC-звена с намалено влияние на коефициента на усилване и на напрежението на несиметрия на операционните усилватели, 1999 г.

 

   Доц. д-р Г. А. Тошев

1. Терзиева Сн., Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна, 1999 г.

 

   Проф. д.т.н. Л. В. Колев

1. Владов С., Интервални методи за толерансен анализ на стационарни режими в линейни електрически вериги, 1990 г.

2. Младенов В., Върху някои проблеми на глобалния анализ на нелинейни вериги, 1993 г.

3. Петракиева С., Оценка на устойчивостта на линейни вериги и системи с интервални данни, 2005 г.

 

Проф. д-р К. Г. Брандиски

1. Долапчиев И., Обратни задачи в електромагнитния безразрушителен контрол, 2009 г.

 

   Проф. д-р В. М. Младенов

1. Тодоров В., Вериги със свръх ниска енергийна консумация, базирани на RSFQ технологии, 2010 г.

2. Петкова Н., Моделиране, изследване и анализ на частични разряди в силови трансформатори, 2012 г.

3. Ценов Г., Модели и методи за анализ и синтез на Сигма-Делта модулатори, 2012 г.

4. Божков Ст., Моделиране на децентрализирани енергийни източници при присъединяване към електрически мрежи, 2014 г.

5. Кирилов Ст.,Методи и алгоритми за изследване на мемристорни вериги, 2014 г.

6. Трушев И., Методи и алгоритми за оптимално управление на превлючваеми преобразуватели на постоянно напрежение, 2015 г.

 

Проф. д-р Ж. Д. Георгиев

1. Тодоров Т., Приложение на метода на Мелников за анализ и синтез на автоколебателни системи, 2010 г.

2. Карагинева И., Анализ и синтез на автоколебателни системи на Ван дер Пол и Дуфинг, 2014 г.

 

   Доц. д-р С. К. Петракиева

1. Георгиева-Таскова Г., Моделиране режимите на работа на разрядни лампи в електрически вериги, 2014 г.

2.Андреев Д., Методи и алгоритми за машинно обучение чрез квантови сплитания, 2020 г.

 

   Доц. д-р Сн. Д. Терзиева

1. Златанова В., Изследване и моделиране на електрически вериги с тактилни сензори, 2016 г.

 

Проф. д-р И. Ячева

1.   Малина Колева Димитрова, 2019 г. тема: „Анализ на разпределението и влиянието на електромагнитното поле в близост до електропреносни съоръжения в урбанизирана среда“;

2.   Надежда Димитрова Цветкова, 2021г., тема: „Разработване и изследване на специални електросъпротивителни пещи за обработка а стъкло“