Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

ЛИТЕРАТУРА и УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 

 

   Учебни курсове, водени от членовете на катедра "Теоретична електротехника"

 1. Теоретична електротехника I и II ч., лектори: проф. д.т.н. Вл. Георгиев, доц. д-р Г. Тошев, доц. д-р Хр. Цочев, проф. д.т.н. Р. Станчева, доц. д-р К. Брандиски, доц. д-р К. Станчев, доц. д-р С. Владов, проф. д-р Ж. Георгиев, проф. д-р Валери Младенов, доц. д-р Кънчо Иванов, доц. д-р Илона Ячева, доц. д-р Атанас Червенков, доц. д-р Снежана Терзиева, доц. д-р Симона Петракиева;

 2. Линейни електрически вериги I и II ч., лектори: проф. д.т.н. Л. Колев, доц. д-р Н. Радев, за Франкофонския отдел по електроинженерство;

 3. Нелинейни електрически вериги и електромагнитни полета, лектор: доц. д-р Н. Радев за Франкофонския отдел по електроинженерство;

 4. Дискретни и нелинейни системи за управление, лектор: проф. д-р В. Младенов за Факултета за инженерно обучение на английски език;

 5. Вериги и системи, за магистърското обучение на ЕФ, лектор: доц. д-р Симеон Владов;

 6. Размито управление и невронни мрежи, лектор: проф. д-р Валери Младенов, за магистърско обучение на ФА;

 7. Теоретична електротехника, за СДО (следдипломно обучение), проф. д.т.н. Вл. Георгиев, доц. д-р Калин Станчев, доц. д-р Симеон Владов;

 8. Управление на качеството -  (Gestion de la qualité), лектор: доц. Кънчо Иванов,  за Франкофонския факултет на ТУ;

 9. Дискретни структури, лектор: проф. д-р В. Младенов, за трети курс от бакалавърската програма на ФКСУ;

 10. Theory of electrical engineering, лектор: проф. д-р В. Младенов, за първи курс от бакалавърската програма на ФКСУ;

 11. Nonlinear systems and neural networks, лектор: проф. д-р В. Младенов, за трети курс от бакалавърската програма на ФАИО;

 12. Multidimensional systems, лектор: проф. д-р Н. Масторакис, за четвърти курс от бакалавърската програма на ФАИО.

 13. Circuits électriques linéaires I

 14. Circuits électriques linéaires II

 15. Circuits non-linéaires et champ électromagnétique

 

         Препоръчвана литература:

 

Учебник по Теоретична Електротехника, ч. I, София, 2004.

Автори: К. Брандиски, Ж. Георгиев, В. Младенов, Р. Станчева 

Учебник по Теоретична Електротехника, ч. II, София, 2005.

Автори: К. Брандиски, Ж. Георгиев, В. Младенов, Р. Станчева   

 

Учебник по Теоретична Електротехника, София изд. КИНГ, 2015.

Автори: В. Младенов, С. Владов   

 

Ръководство за лабораторни упражнения по ТЕ Част I, София, 2018.

Автори: К. Брандиски, В. Младенов, И. Трушев, Ж. Георгиев, Н.Петкова, Г. Ценов, К. Иванов,  С. Петракиева, А. Червенков, С. Кирилов, Ив. Табахнев, И. Ячева, С. Терзиева

Ръководство за лабораторни упражнения по ТЕ Част II, София, 2018.

Автори: К. Брандиски, В. Младенов, И. Трушев, Ж. Георгиев, Н.Петкова, Г. Ценов, К. Иванов,  С. Петракиева, А. Червенков, С. Кирилов, Ив. Табахнев, И. Ячева, С. Терзиева

Ръководство за семинарни упражнения по ТЕ, ч. I, София, 2004.

Автори: К. Брандиски, С. Владов, Ж. Георгиев, К. Иванов, В. Младенов, С. Петракиева, Н. Радев, К. Станчев, Р. Станчева, К. Стойков, Ив. Табахнев, С. Терзиева, Г. Тошев, И. Ячева, М. Бодурова

Ръководство за семинарни упражнения по ТЕ, ч. II, София, 2004.

Автори: К. Брандиски, С. Владов, Ж. Георгиев, К. Иванов, В. Младенов, С. Петракиева, Н. Радев, К. Станчев, Р. Станчева, К. Стойков, Ив. Табахнев, С. Терзиева, Г. Тошев, И. Ячева, М. Бодурова 

Ръководство за лабораторни упражнения по ТЕ, София, 2010.

Автори: К. Брандиски, С. Владов, Ж. Георгиев, К. Иванов, В. Младенов, С. Петракиева, Н. Радев, К. Станчев, Р. Станчева, К. Стойков, Ив. Табахнев, С. Терзиева, Ив. Трушев, И. Ячева

Ръководство за решаване на задачи по ТЕ с PSpice (OrCAD 16.3) София, 2012.

Автори: К. Брандиски, В. Младенов, С. Петракиева

PSpice_examples.rar 

PSpiceStud 9.1

CAD системи в електромагнетизма - ръководство за QuickField и FEMM, София, 2002.

Автори: К. Брандиски, И. Ячева

Корекции към текста на ръководството 

FEMM&QuickField_examples.rar 
FEMM v.4.0
QuickField v.5.1

Решаване на задачи по електротехника с MATLAB, София, 2000

Автори: К. Брандиски, В. Младенов, Д. Вълчев

MATLAB_examples.rar

Manuel de travaux pratiques d’élektrotechnique,

 Université Technique de Sofia, 2000.   

 Автори : Кънчо Иванов, Николай Радев

 

         Допълнителна литература:

 1. Фархи С.Л., С.П. Папазов, Теоретична електротехника, ч. I, София, 1992.

 2. Фархи С.Л., С.П. Папазов, Теоретична електротехника, ч. II, София, 1990.

 3. Фархи С.Л., С.П. Папазов, Теоретична електротехника, ч. III, София, 1988.

 4. Нейман Л.Р., К.С. Демирчян, Теоретические основы электротехники, ч. I,II, Ленинград, 1981.

 5. Йонкин П.А. и др., Теоретические основы электротехники, ч. I,II, Москва, 1980.

 6. Станев И., Петров Д., Дишлиев Г., Пенова Р., Примери и задачи по теоретични основи на електротехниката, ч. I, издателство Техника, 1993 г.

 7. Станев И., Петров Д., Иванова М., Рафаелян В., Примери и задачи по теоретични основи на електротехниката, ч. I, издателство Техника, 1993 г.

 8. Примери и задачи по теоретични основи на електротехниката, ч. II, издателство Техника, 1994 г.

 9. Фархи С.Л. и колектив, Решени примери по Теоретична електротехника, ч. I, издателство Техника

 10. Фархи С.Л. и колектив, Решени примери по Теоретична електротехника, ч. II, издателство Техника

 11. Фархи С.Л. и колектив, Решени примери по Теоретична електротехника, ч. III, издателство Техника

 12. D.M. Velickovic, F.H. Uhlmann, K.G. Brandisky, R.D. Stancheva, H. Brauer, Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering, Part I, Technische Universitat Ilmenau, Germany, 2005

 

        Учебници и учебни пособия, написани от членове на катедра "Теоретична електротехника":  

 1. Златев, М., Теория на електричеството, ч. I, София, (Бенеграф), 1947.

 2. Хирш, О. А. Сборник от упражнения по теоретична електротехника, ч. I, (Електростатика), София, 1947.

 3. Златев, М., Теория на електричеството, ч.II, София, "Наука и изкуство", 1949.

 4. Златев, М., Измервателна електротехника, 1950.

 5. Златев, М., Основи на електротехниката, т.I, София, "Техника", 1954, 1959.

 6. Фархи, С. и др., Решени примери по основи на електротехниката, част I, С., "Техника", 1961, 1963, 1968, 1973, 1980 и 1984.

 7. Златев, М., Основи на електротехниката, т.II, София, "Техника", 1957, 1961.

 8. Златев, М., Основи на електротехниката, т.III, София, "Техника", 1958, 1962.

 9. Панамски, Ил., Основи на електротехниката. Лабораторна практика. С., "Техника", 1963.

 10. Златев, М., Основи на електротехниката, София, "Техника", 1964.

 11. Златев, М., Теоретична електротехника, т.I, София, "Техника", 1972.

 12. Златев, М., Теоретична електротехника, т.II, С., "Техника", 1973.

 13. Папазов, С. и др., Решени примери по основи на електротехниката, ч.II, С., 1973.

 14. Златев, М., Теоретична електротехника, т.III, С., "Техника", 1975.

 15. Владов, С. и др., Ръководство за лабораторни упражнения по ТЕ, С., "Техника", 1976.

 16. Цочев, Хр., Основи на теорията и изчислението на надеждността, С., Издателство на ВМЕИ-София, 1979.

 17. Хинова, И. и др., Решени примери по основи на електротехниката, част II, С., 1980.

 18. Брандиски, К. и др., Ръководство за решаване на задачи по ТЕ с използуване на цифрови изчислителни машини, С., Издателство на ВМЕИ-София, 1982.

 19. Фархи, С., С. Папазов, Теоретична електротехника, ч.I, С., "Техника", 1981, 1987, 1992.

 20. Фархи, С., С. Папазов, Теоретична електротехника, ч.II., С., "Техника", 1983, 1986, 1990.

 21. Панов, Т., Хр. Цибрански, Ръководство за самоподготовка и контрол по теоретична електротехника. С., Издателство на ВМЕИ-София, 1984.

 22. Георгиев, Вл. и др., Ръководство за решаване на задачи по ТЕ с използуване на изчислителна техника, С., "Техника", 1985, 1992.

 23. Бодурова, М. и др., Решени примери по основи на електротехниката, част II, С., 1985.

 24. Тошев, Г., Основи на електротехниката и електрониката. Учебник за Инженерно-педагогическия факултет на ВПИ "Неофит Рилски"-Благоевград, 1987, 1993.

 25. Папазов, С., С. Фархи, Теоретична електротехника, ч.III, С., "Техника", 1988.

 26. Тошев, Г., Ръководство за лабораторни упражнения по ОЕЕ - за студентите от ИПФ на ВПИ-Благоевград, 1988.

 27. Фархи, С. и др., Решени примери. Теоретична електротехника, част II, 1989.

 28. Фархи, С. и др., Решени примери. Теоретична електротехника, част I, С., "Техника", 1989, 1993.

 29. Цочев, Хр. и др., Ръководство за лабораторни упражнения по ТЕ, С., "Техника", 1990.

 30. Цочев, Хр., Физически основи на електротехниката, С., Издателство на ВМЕИ-София, 1992.

 31. Фархи, С. и др., Решени примери. Теоретична електротехника,част III, 1992.

 32. Тошев, Г. и др., Теоретична електротехника, ч.IV, "Техника", 1993.

 33. Брандиски К., И. Ячева (2002), CAD-системи в електромагнетизма. СИЕЛА , C. 2002.

 34. Младенов.В, Йорданова.С, "Размито управление и невронни мрежи", учебник 2006г.

 35. Ценов.Г, Петрова Р., Младенов.В, Йорданова.С, "Размито управление и невронни мрежи", учебно помагало, 2008.

 36. Брандиски, K., С. Владов, К. Иванов, С. Петракиева, Н. Радев, К. Станчев, Р. Станчева, К. Стойков, И. Табахнев, С. Терзиева, Ръководство за лабораторни упражнения по ТЕ, 2004.

 37. Брандиски, K., В. Младенов, К. Станчев, Ръководство за решаване на задачи по ТЕ с PSpice, 2002.

 

        Монографии и книги, написани от членове на катедрата:

 1. Фархи, С., и др. Магнитни усилватели в автоматизираното електрозадвижване, С., "Техника", 1968.

 2. Фархи, С., Съвременни методи за анализ на преходни процеси в електрически вериги, С., Издателство на ВМЕИ-София, 1971.

 3. Фархи, С., Теория на електрическите вериги, С., "Техника",1973.

 4. Папазов, С., Оптимално проектиране на електромагнитни системи, С., "Техника", 1975.

 5. Златев, М., Вл. Георгиев, Моделиране - теоретично и експериментално с изчислителни машини - "Техника", С., 1976.

 6. Георгиев, Вл., Моделиране с аналогови и хибридни изчислителни машини, С., Издателство на ВМЕИ-София, 1980.

 7. Moсков, А. и др., Научно-техническо прогнозиране, 1980.

 8. Москов, А. и др., Пакети приложни програми за научно-техническо прогнозиране, 1981.

 9. Москов, А. и др., Логическо проектиране на системи за научно-техническо прогнозиране, 1984.

 10. Москов, А. и колектив, Прогнозиране на научно-техническия прогрес, "Техника", 1984.

 11. Фархи, С. и др., Практически схеми с превключваеми кондензатори (SC-схеми), С., "Техника", 1987.

 12. Kolev, L., Interwal methods for circuit analysis, World Scientific, 1993.

 13. Филипова-Петракиева, С. К.,Приложения на интеграла на Дюамел за анализ на електрически вериги и електронни схеми, Авангард Прима, 2019.

 14. Червенков А., Електромагнитни смущения и електромагнитна съвместимост в електротехническите устройства и системи, ТУ – София, 2023.

 

         Следдипломна квалификация:

Катедрата е осъществявала интензивна преподавателска работа в курсовете за следдипломна квалификация.

В организираното от Центъра по приложна математика обучение в блок Б с курсове по теория на електрическите вериги и по теория на електромагнетизма са участвували проф. С. Л. Фархи и проф. В. Н. Савов. Преподаватели от катедрата са участвували в разработката и ръководството на съответните упражнения.

Продължителна, с участието на много преподаватели от катедрата и на високо научно ниво дейност е осъществена и в Школата по теоретична електротехника за преподаватели и научни работници с откъсване от производството. В периода 1974-1977 год. в катедрата ежегодно се провежда курс по моделиране с аналогови и хибридни изчислителни машини за преподаватели от ВМЕИ.

Преподаватели от катедрата активно работят в школата по управление на качеството, стандартизация и надеждност, в курсовете по прогнозиране и иновации, в курсовете за следдипломна квалификация на Института по радио-електроника.

От 1987 год. доц.А. Т. Москов е ръководител на обучението по специалността "Менижмънт" към Свободния факултет на ВМЕИ-София и е един от основните лектори.

За преподавателите от катедрата, като своеобразна форма на следдипломна квалификация, са организирани няколко цикъла от лекции в актуални научни области с участието като лектори на проф. Фархи, проф. Папазов, проф. Георгиев, проф. Колев и др.