Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

ИСТОРИЯ НА КАТЕДРАТА

 

 

Началото

Катедра "Теоретична електротехника" е основана под името "Теория на електричеството и измервателна eлектротехника" през 1945 год., когато към Висшето техническо училище се създава Машинно - технологическият факултет, от който води началото си ВМЕИ - София. Тя е първата електротехническа катедра в института и в страната.

Фактическата й дейност започва от 22.10.1945 год., когато за неин ръководител с указ № 144 на регентите е назначен прoф. Минчо Петров Златев. Завършил в 1931 год. електроинженерство във Висшето техническо училище в Тулуза - Франция, той получава научната степен "Доктор на техническите науки" в Ленинградския политехнически институт - СССР през 1966 год. Той е чуждестранен член-кореспондент на Френската академия на науките в Тулуза и активен член на редица други международни дружества и комитети. Ръководи катедрата до 01.09.1976 год. След проф. Минчо Златев ръководители на катедрата са:

     проф. Весел Николаев Савов, 1976 - 1980 год.;

     проф. д.т.н. Сава Петров Папазов, 1980 - 1984 год.;

     проф. д.т.н. Владимир Иванов Георгиев, 1984 - 1989 год.;

     проф. д.т.н. Самуил Леон Фархи,1989 - 1995 год.;

     доц. д-р Георги Александров Тошев, 1995-2000 год.;

     доц. д-р Костадин Георгиев Брандиски, 2000-2004 год.;

     доц. д-р Валери Марков Младенов, 2004-2011 год.;

     доц. д-р Снежана Димитрова Терзиева, 2011 год. - до днешна дата.

 

Съзряването

През 1953 год. катедрата е преименувана в катедра "Теоретична и измервателна електротехника".

Първоначално лекциите и упражненията се водят в сградата на БИАД, на улица "Раковски" № 108. През учебната 1948/1949 год. катедрата е настанена в сградата на бившата държавна печатница на ул. "19 февруари" № 1, а от 1969 год. се премества в кв. "Дървеница".

Отначало катедрата осъществява обучение по дисциплините "Теория на електричеството", наречена по-късно "Основи на електротехниката", "Измервателна електротехника" и "Обща електротехника".

Написани са първите учебници, създават се първите учебни лаборатории. През периода до 1969 год. колективът на катедрата нараства, научните интереси на преподавателите се задълбочават и диференцират, което е един от факторите, довели по-късно до формирането на две нови катедри. Разработени са първите проблеми с по-голямо теоретично и приложно значение. Създадена е първата у нас аналогова изчислителна машина.

 

Развитието

Отделянето на катедрите "Измервателна електротехника" (1966 год.) и "Обща електротехника" (1969 год.) създава условия за концентриране на интересите върху проблеми от една по-тясна област.

Основната учебна и научна дейност е свързана с дисциплината "Теоретична електротехника", която определя и новото наименование на катедрата, преименувана със заповед № 129 от 12.01.1966 год. на Министъра на народната просвета. Обогатява се съдържанието и се повишава нивото на учебната дейност. Появяват се нови издания на учебници и учебни помагала. Обогатява се лабораторната база и се разнообразява учебната лабораторна дейност. Много от преподавателите защитават докторски (кандидатски) дисертации и насочват усилията си към изследване на по-сложни научни проблеми. Възникват и успешно се развиват нови научни направления. През 1979 год. проф.Сава Папазов защитава дисертация за "Доктор на техническите науки" на тема: "Електромагнитни системи с оптимална структура". Това е първата защита на дисертация за "Доктор на науките" от член на катедрата в България.

През есента на 1974 год. катедрата се отделя от Електротехническия факултет и е включена в състава на новосъздадения факултет "Автоматика".

В края на 70-те години, във връзка с написването на новия учебник по теоретична електротехника, започва съществено обновяване на съдържанието на четените основни курсове. От този период датира и активната работа на значителна част от катедрения колектив под ръководството на проф. Сава Папазов и проф. Владимир Георгиев за въвеждане на изчислителна техника в учебния процес на катедрата. Тази пионерна мащабна дейност намира всеобщо признание.

През последните години членове на катедрата участват в учебния процес на отделите за инженерно обучение на английски и на френски език.

В обучението на английски език участват доц. д-р Симеон С. Владов, проф. д.т.н. Любомир В. Колев, проф. д-р Валери М. Младенов, гл. ас. Весела Д. Боршукова, доц. д-р Симона Петракиева, гл.ас. д-р Георги Ценов, гл.ас. д-р Николина Петкова, а в обучението на френски език - доц. д-р Николай А. Радев, проф. д.т.н. Любомир В. Колев, доц. д-р Милкана М. Бодурова, доц. д-р Кънчо П. Иванов.

 

Настояще

Понастоящем кат. Теоретична електротехника има числен състав от 11 души, от които 7 хабилитирани, 10 доктори. Катедрата води един от основните курсове за всички електротехнически специалности - "Теоретична електротехника" – част 1 и 2, във факултетите по Електронна техника и технологии, по Телекомуникации, по Компютърни системи и управление, по Автоматика, по Електротехника и по Транспортна техника, както и много други дисциплини: "Дискретни структури" и "Невронни мрежи" във Факултета по Компютърни системи и управление; частта по невронни мрежи от магистърския курс на факултет Автоматика - "Размито управление и невронни мрежи"; магистърския курс по "Вериги и сигнали" на Електротехнически Факултет. Членове на катедрата участват и в провеждането на редица курсове във Факултетите по чуждоезиково обучение и филиалите на ТУ-София.