Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

ИСТОРИЯ НА КАТЕДРАТА

 

 

Началото

Катедра "Теоретична електротехника" е основана под името "Теория на електричеството и измервателна eлектротехника" през 1945 год., когато към Висшето техническо училище се създава Машинно - технологическият факултет, от който води началото си ВМЕИ - София. Тя е първата електротехническа катедра в института и в страната.

Фактическата й дейност започва от 22.10.1945 год., когато за неин ръководител с указ № 144 на регентите е назначен прoф. Минчо Петров Златев. Завършил в 1931 год. електроинженерство във Висшето техническо училище в Тулуза - Франция, той получава научната степен "Доктор на техническите науки" в Ленинградския политехнически институт - СССР през 1966 год. Той е чуждестранен член-кореспондент на Френската академия на науките в Тулуза и активен член на редица други международни дружества и комитети. Ръководи катедрата до 01.09.1976 год. След проф. Минчо Златев ръководители на катедрата са:

     проф. Весел Николаев Савов, 1976 - 1980 год.;

     проф. д.т.н. Сава Петров Папазов, 1980 - 1984 год.;

     проф. д.т.н. Владимир Иванов Георгиев, 1984 - 1989 год.;

     проф. д.т.н. Самуил Леон Фархи,1989 - 1995 год.;

     доц. д-р Георги Александров Тошев, 1995-2000 год.;

     доц. д-р Костадин Георгиев Брандиски, 2000-2004 год.;

     доц. д-р Снежана Димитрова Терзиева, 2011-2021 год.;

     проф. дн Валери Марков Младенов, 2004-2011 год., 2021 год. - до днешна дата.;

 

Съзряването

През 1953 год. катедрата е преименувана в катедра "Теоретична и измервателна електротехника".

Първоначално лекциите и упражненията се водят в сградата на БИАД, на улица "Раковски" № 108. През учебната 1948/1949 год. катедрата е настанена в сградата на бившата държавна печатница на ул. "19 февруари" № 1, а от 1969 год. се премества в кв. "Дървеница".

Отначало катедрата осъществява обучение по дисциплините "Теория на електричеството", наречена по-късно "Основи на електротехниката", "Измервателна електротехника" и "Обща електротехника".

Написани са първите учебници, създават се първите учебни лаборатории. През периода до 1969 год. колективът на катедрата нараства, научните интереси на преподавателите се задълбочават и диференцират, което е един от факторите, довели по-късно до формирането на две нови катедри. Разработени са първите проблеми с по-голямо теоретично и приложно значение. Създадена е първата у нас аналогова изчислителна машина.

 

Развитието

Отделянето на катедрите "Измервателна електротехника" (1966 год.) и "Обща електротехника" (1969 год.) създава условия за концентриране на интересите върху проблеми от една по-тясна област.

Основната учебна и научна дейност е свързана с дисциплината "Теоретична електротехника", която определя и новото наименование на катедрата, преименувана със заповед № 129 от 12.01.1966 год. на Министъра на народната просвета. Обогатява се съдържанието и се повишава нивото на учебната дейност. Появяват се нови издания на учебници и учебни помагала. Обогатява се лабораторната база и се разнообразява учебната лабораторна дейност. Много от преподавателите защитават докторски (кандидатски) дисертации и насочват усилията си към изследване на по-сложни научни проблеми. Възникват и успешно се развиват нови научни направления. През 1979 год. проф.Сава Папазов защитава дисертация за "Доктор на техническите науки" на тема: "Електромагнитни системи с оптимална структура". Това е първата защита на дисертация за "Доктор на науките" от член на катедрата в България.

През есента на 1974 год. катедрата се отделя от Електротехническия факултет и е включена в състава на новосъздадения факултет "Автоматика".

В края на 70-те години, във връзка с написването на новия учебник по теоретична електротехника, започва съществено обновяване на съдържанието на четените основни курсове. От този период датира и активната работа на значителна част от катедрения колектив под ръководството на проф. Сава Папазов и проф. Владимир Георгиев за въвеждане на изчислителна техника в учебния процес на катедрата. Тази пионерна мащабна дейност намира всеобщо признание.

През последните години членове на катедрата участват в учебния процес на отделите за инженерно обучение на английски и на френски език.

 

 

Настояще

Понастоящем кат. Теоретична електротехника има числен състав от 9 души, от които 7 хабилитирани, 9 доктори. Катедрата води един от основните курсове за всички електротехнически специалности - "Теоретична електротехника" – част 1 и 2, във факултетите по Електронна техника и технологии, по Телекомуникации, по Компютърни системи и управление, по Автоматика, по Електротехника и по Транспортна техника, както и много други дисциплини: "Дискретни структури" и "Невронни мрежи" във Факултета по Компютърни системи и управление; частта по невронни мрежи от магистърския курс на факултет Автоматика - "Размито управление и невронни мрежи"; магистърския курс по "Вериги и сигнали" на Електротехнически Факултет. Членове на катедрата участват и в провеждането на редица курсове във Факултетите по чуждоезиково обучение и филиалите на ТУ-София.